lady_justice

Straffeloven

Lov om straff (straffeloven) trådte i kraft i oktober 2015 og erstattet den gamle straffeloven fra 1902. Straffeloven er delt inn i to deler. Den ene delen blir kalt den alminnelige del. Den alminnelige del som slår fast krav som må være oppfylt for å idømme straff. Noen av disse kravene inkluderer alder og psykisk helse, samt formen for skyld, altså om den straffbare handlingen var forsett eller uaktsom. I tråd med rasisme -/ diskrimineringsparagrafen står det at dersom noen uttrykker diskriminerende eller hatefulle ytringer på nett, så kan vedkommende risikere å bli straffet med bøter eller fengsel i inntil tre år.

Den andre delen blir kalt den spesielle del. Den spesielle del beskriver mer konkret handlinger som er straffbare og hvordan disse handlingene skal straffes. Loven sier blant annet at å drepe et annet menneske er straffbart.